ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE PO 26. MARCA ZOSTANĄ ZREALIZOWANE PO ŚWIĘTACH

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego
STICKYBLENDERS.COM 
 
Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy STICKYBLENDERS.COM dostępny pod adresem internetowym www.stickyblenders.com jest własnością Wojciecha Niziałka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Niziałek, ul. Czerwonych Maków 9, 59-700 Bolesławiec wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP/VAT 6121839058 REGON 

  384466778

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 
 
Definicje
 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Niziałek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP/VAT 6121839058, REGON

  384466778

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.stickyblenders.com
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
Kontakt ze Sklepem
 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@stickyblenders.com
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 698693788
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 50 1020 2137 0000 9602 0242 6625
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Ceny przedstawione w sklepie internetowym nie zawierają kosztów wysyłki.
 5. Sprzedawca w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów. W takich przypadkach Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Kupującego o zaistniałej sytuacji, w formie wiadomości e-mail, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, które nie zostało potwierdzone. Kupujący, po otrzymaniu informacji, może zaakceptować, lub odmówić akceptacji zmienionej ceny, z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi w ciągu 24 godzin od otrzymania e-maila będzie uważane za brak akceptacji. W razie braku akceptacji przez Kupującego nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a pobrane środki zostaną zwrócone. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone drogą e-mailową.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy: 
 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia
 3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk Zamawiam i płacę
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka kurierska

  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatności elektroniczne
 2. Płatność kartą płatniczą
 3. Paypal
Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 1. W momencie odbioru przesyłki Kupujący będący konsumentem ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@stickyblenders.com.
 2. Kupujący, będący przedsiębiorcą, ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość w momencie dostarczenia przed podpisaniem potwierdzenia odbioru. Jeśli przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona, Kupujący powinien sporządzić protokół szkody podpisany przez kuriera. W przypadku braku protokołu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu towarów wadliwych.

  Reklamacje 
oraz odstąpienie od umowy przez kupujących będących przedsiębiorcami
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona wyłącznie do kwoty faktycznie zapłaconej przez Kupującego będącego przedsiębiorcą za zamówiony towar oraz wyłącznie do przypadków wskazanych niniejszym Regulaminem.
 2. Wysyłka towaru, w trybie realizacji roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Kupującego oraz za wady rzeczy powstałe z winy Kupującego.
 4. Roszczenia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, w postaci uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy doręczającej i przez niego potwierdzonego.
 5. W stosunku do Kupujących będących przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy jest wyłączona.
 Reklamacje 
oraz odstąpienie od umowy przez kupujących będących konsumentami
 1. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, wad fizycznych rzeczy sprzedanych oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący może zgłosić na adres: kontakt@stickyblenders.com . Szczegółowe uprawnienia Kupującego, będącego konsumentem, przewidują art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 2. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni i poinformuje o decyzji Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Kupujący, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie (od daty dostarczenia towaru), składając Sprzedającemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 5. W razie wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, oryginał oświadczenia należy dołączyć do przesyłki ze zwracanym towarem. W takim wypadku, Sprzedający prześle niezwłocznie do Kupującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 7. Zwracany towar musi być kompletny i musi znajdować się w stanie niezmienionym w ramach zwykłego zarządu, przez co rozumie się, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Zwracany towar powinien zostać odesłany na własny koszt na adres do sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przesyłek odesłanych przez Kupującego za pobraniem.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,  oprócz kosztów dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia towaru podczas transportu Sprzedający sporządzi protokół uszkodzeń, który stanowi podstawę reklamacji wobec przewoźnika.
 13. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. Reklamacji podlegają wady tkwiące w towarze w chwili dostarczenia Kupującemu. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowej ingerencji Kupującego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru przez Kupującego, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 3. Szczegółowe informacje na temat zasad gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej sklepu.
Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.